Love stands alone: selections from Tamil Sangam poetry (2024)

❌ Update your bookmarks: annas-archive.org is no more, long live annas-archive.gs! 🎉

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. 📈30.453.135llibres, 100.357.111articles — preservats per sempre. Tot el nostre codi i les nostres dades són completament de codi obert. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. 📈30.453.135llibres, 100.357.111articles — preservats per sempre. Més informació…

📚La biblioteca més gran i realment oberta de la història de la humanitat. ⭐️Repliquem Sci-Hub i LibGen. Extraiem dades de Z-Lib, DuXiu, i més i les publiquem en obert. Més informació…

Descàrregues recents:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Cerca Cerca

Pàgina principal Cerca 🧬SciDB PMF Conjunts de dades Torrents

Codes Explorer

Rèpliques: es busquen voluntaris Dades de models de llengua grans (LLM) Bloc de l’Anna ↗ Programari de l’Anna↗ Traduccions ↗

DonatiusDonatius

Inici de sessió / Registre Inici de sessió / Registre

Inici de sessió / Registre

Account Account

Compte Perfil públic Fitxers descarregats Els meus donatius

Love stands alone: selections from Tamil Sangam poetry (1)

anglès [en], .epub, 🚀/lgli/lgrs/zlib, 0.4MB, 📘 Llibre (no-ficció), Love Stands Alone - A R Venkatachalapthy

Love stands alone: selections from Tamil Sangam poetry 🔍

Penguin Books Ltd, 2013

Taṅkappā, Ma. Ile.;Vēṅkaṭācalapati, Ā. Irā 🔍

descripció

“The breathtaking poems in Love Stands Alone speak to us across time, space, language and culture. The interior, akam, and the exterior, puram, form their two overarching themes. The akam poems are concerned with love in all its varied situations: clandestine and illicit; conjugal happiness and infidelity; separation and union. The puram poems encompass all other aspects of worldly life: wars and battlefields, the munificence of kings and chieftains, and the wisdom of bards. With a comprehensive introduction by A. R. Venkatachalapathy, M. L. Thangappa's translations delight the senses and bring alive a world long past.”

comentaris a les metadades

“lg2697015”

data de la publicació en obert

2020-07-26 (ol_source: 2022-06-17, isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2020-07-26, zlib_source: 2020-10-18, lgrsnf_source: 2020-07-26)

Més informació…

ISBN-13978-81-8475-242-7 ISBN-13978-0-14-310397-4 ISBN-1081-8475-242-3 ISBN-100-14-310397-0 Open LibraryOL28016159W Open LibraryOL38321844M Libgen.rs Non-Fiction2775438 MD5499D18224DDF9DE490C54A4C99841A05 MD5499d18224ddf9de490c54a4c99841a05 Z-Library6015146 Libgen.li File93677016 Libgen.li libgen_id2697015 Torrentexternal/libgen_rs_non_fic/r_2775000.torrent

🚀 Descàrregues ràpides Feu-vos membres de l’Arxiu de l’Anna per a donar suport a la preservació a llarg termini de llibres, articles de recerca, etc. Per demostrar-vos el nostre agraïment, tindreu accés a descàrregues ràpides. ❤️

🚀 Descàrregues ràpides Us queden XXXXXX descàrregues per al dia d’avui. Gràcies per ser-ne membre! ❤️

🚀 Descàrregues ràpidesHeu exhaurit la vostra quota de descàrregues ràpides per a avui.

🚀 Descàrregues ràpides Us heu descarregat aquest fitxer recentment. L’enllaç serà vàlid durant una estona.

 • - Opció núm. 1: Servidor ràpid associat núm. 1 (no browser verification or waitlists)
 • - Opció núm. 2: Servidor ràpid associat núm. 2
 • - Opció núm. 3: Servidor ràpid associat núm. 3
 • - Opció núm. 4: Servidor ràpid associat núm. 4

🐢 Descàrregues lentes De socis de confiança. More information in the FAQ. (pot ser que requereixi verificació del navegador; descàrregues il·limitades!)

 • - Opció núm. 1: Servidor lent associat núm. 1 (slightly faster but with waitlist)
 • - Opció núm. 2: Servidor lent associat núm. 2 (slightly faster but with waitlist)
 • - Opció núm. 3: Servidor lent associat núm. 3 (no waitlist, but can be very slow)
 • - Conversions: feu servir eines en línia per convertir entre formats. Per exemple, per convertir d'epub a pdf, feu servir CloudConvert.
 • - Kindle: descarregueu el fitxer (pdf i epub són formats compatibles), després envieu-lo a Kindle per mitjà de la pàgina web, l'aplicació o el correu electrònic. Helpful tools: 1.
 • - Ajudeu els autors: Si us agrada aquesta obra i us ho podeu permetre, compreu l'original o ajudeu directament els autors.
 • - Biblioteques de suport: Si està disponible a la biblioteca local, penseu a agafar-lo gratuïtament allà.

show external downloads

Descàrregues externes

 • - Opció núm. 1: Libgen.rs no-ficció (premeu «GET» a dalt)
 • - Opció núm. 2: Libgen.li (premeu també «GET» a dalt)

  their ads are known to contain malicious software, so use an ad blocker or don’t click ads

 • - Opció núm. 3: IPFS
 • - Opció núm. 4: Z-Library
 • - Opció núm. 5: Descàrregues en bloc de torrents (només per a experts)

  collection “libgen_rs_non_fic” → torrent “r_2775000.torrent” →file“499d18224ddf9de490c54a4c99841a05”

Totes les opcions de descàrrega tenen el mateix fitxer i són segures. Dit això, aneu amb compte quan baixeu fitxers d’internet. Per exemple, manteniu els dispositius actualitzats.

El text a sota només està en anglès.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Arxiu de l’Anna
Pàgina principal
Cerca
🧬SciDB
PMF
Donatius

Contacte
Adreça electrònica de contacte
DMCA / reclamacions de drets d’autoria
Reddit / Telegram
Bloc de l’Anna ↗
Programari de l’Anna↗
Traduccions ↗

Advanced
PMF
Conjunts de dades
Torrents

Codes Explorer

Rèpliques: es busquen voluntaris
Dades de models de llengua grans (LLM)
Seguretat

Alternatives
annas-archive.gs
annas-archive.se

Love stands alone: selections from Tamil Sangam poetry (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6139

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.